Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

VvE Stalkaarsen, gevestigd aan Dr. van Stratenweg 10, 4205 LA Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dr. van Stratenweg 10, 4205 LA Gorinchem. Telefoon: +31 183 – 62 98 29 optie 3
http://www.stalkaarsen.nl
serviceteam@stalkaarsen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VvE Stalkaarsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stalkaarsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VvE Stalkaarsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– U te informeren bij calamiteiten, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VvE Stalkaarsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VvE Stalkaarsen) tussen zit. VvE Stalkaarsen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

BAS – Basis Administratie Systeem:

Persoonsgegevens: Registratie van contact en persoongegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, etc.) van VvE leden, eigenaren, huurders en medebewoners van het Stalkaarsencomplex.
Doel: Raadplegen contactgevens voor contact met eigenaren en bewoners per telefoon, email, post, bij calamiteiten, storingen, reparatieafspraken, informeren, etc..
Locatie: Servicebureau Stalkaarsen en Server beheerder (VvE administratiekantoor de Jong).
Bewaartermijn: Zolang het lidmaatschap van de VvE duurt en/of einde huurovereenkomst huurder.

 

Bringme pakketboxen:

Persoonsgegevens: Registratie van persoongegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, etc.) van VvE leden, eigenaren, huurders en medebewoners van het Stalkaarsencomplex.
Doel: Registratie van gebruikers pakketboxen.
Locatie: Bringme boxen Stalkaarsen
Bewaartermijn: Zolang het lidmaatschap van de VvE duurt en/of einde huurovereenkomst huurder.

Website VvE Stalkaarsen:

Persoonsgegevens: Registratie van persoongegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, etc.) van VvE leden, eigenaren, huurders en medebewoners van het Stalkaarsencomplex.
Doel: Registratie t.b.v. inloggegevens van gebruikers afgeschermde pagina’s website.
Locatie: Domeinserver webhoster
Bewaartermijn: Zolang het lidmaatschap van de VvE duurt en/of einde huurovereenkomst huurder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VvE Stalkaarsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën: Basis Administratie Systeem, Bringme pakketboxen en Website VvE Stalkaarsen: zolang het lidmaatschap van de VvE duurt en/of einde huurovereenkomst huurder.

Delen van persoonsgegevens met derden

VvE Stalkaarsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VvE Stalkaarsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VvE Stalkaarsen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VvE Stalkaarsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stalkaarsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De VvE Stalkaarsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VvE Stalkaarsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via serviceteam@stalkaarsen.nl